Tractament Aigües Grises Casolà

Els sistemes de Tractament d’Aigües grises amb els quals Pigra Engineering S. L. s’especialitza és adequat per a casos de major escala; però en situacions quotidianes de menor escala, el Tractament d’Aigües grises casolà és una alternativa viable per a purificar i reutilitzar l’Aigua residual generada en activitats domèstiques. Aquest procés es pot realitzar utilitzant mètodes i tecnologies simples que estan a l’abast de qualsevol persona i que no requereixen d’equips o instal·lacions sofisticades.

A continuació, es presenten alguns passos comuns per al Tractament d’Aigües grises de manera casolana:

 1. Filtració: La primera etapa consisteix a eliminar els sòlids suspesos i les partícules més grans presents en l’Aigua residual. Això es pot aconseguir utilitzant filtres casolans, com filtres de grava i sorra, malles fines o fins i tot mitges de niló. Aquests filtres ajuden a retenir les partícules més grans i a millorar la claredat de l’Aigua.
 2. Decantació: Després de la filtració, es recomana permetre que l’aigua reposi en un recipient prou gran perquè les partícules més pesades es dipositin en el fons. Això facilitarà la separació dels sediments i permetrà obtenir una aigua més clara en la superfície.
 3. Desinfecció: La desinfecció és una etapa crucial per a eliminar els microorganismes patògens presents en l’Aigua residual. Existeixen diferents mètodes casolans de desinfecció, com l’ús de clor, iode, peròxid d’hidrogen o fins i tot l’exposició al sol durant un període prolongat de temps. Aquests mètodes ajuden a reduir la presència de bacteris, virus i altres organismes nocius.

És important tenir en compte que el Tractament casolà d’Aigües grises pot variar depenent dels recursos disponibles i les necessitats específiques de cada situació. A més, és fonamental prendre mesures de precaució per a garantir la seguretat i la qualitat de l’Aigua tractada. Es recomana realitzar proves periòdiques per a avaluar l’efectivitat del tractament i assegurar-se que l’Aigua tractada compleixi amb els estàndards necessaris per al seu ús previst.

Sempre és recomanable investigar i familiaritzar-se amb les regulacions locals i els estàndards de qualitat de l’aigua abans d’implementar un sistema de Tractament casolà d’Aigües grises. En alguns casos, pot ser necessari obtenir permisos o assessorament professional, com Pigra Engineering S. L., per a garantir la seguretat i el compliment de les normes.

En resum, el Tractament d’Aigües grises Casolà és una opció factible per a purificar i reutilitzar l’Aigua residual en activitats domèstiques. Encara que els mètodes casolans poden ser menys sofisticats que els sistemes professionals, amb els passos adequats es pot aconseguir una millora en la qualitat de l’Aigua i reduir l’impacte ambiental en reutilitzar aquest recurs valuós.

Un Filtre d’Aigües grises Casolà és una solució pràctica i econòmica per a purificar l’Aigua residual generada en activitats domèstiques i reutilitzar-la de manera segura. Aquest tipus de filtre es pot construir utilitzant materials simples que estan fàcilment disponibles, la qual cosa ho converteix en una opció accessible per a aquells que desitgin tractar i aprofitar les Aigües grises en les seves llars.

A continuació, es presenta un exemple bàsic de com construir un filtre d’Aigües grises casolà:

Materials necessaris:

 • Un recipient gran, com un barril de plàstic o un contenidor d’emmagatzematge.
 • Grava gruixuda.
 • Sorra fina.
 • Pedres o roques petites.
 • Tela de malla fina.
 • Un tub de sortida.

Passos per a construir el filtre:

 1. Preparar el recipient: Neta i desinfecta el recipient abans de començar. Assegura’t que estigui lliure de productes químics o contaminants que puguin afectar la qualitat de l’Aigua.
 2. Capa de pedres: Col·loca una capa de pedres petites en el fons del recipient. Això ajudarà a proporcionar una base sòlida per al filtre i permetrà un drenatge adequat.
 3. Capa de grava: Afegeix una capa de grava gruixuda sobre les pedres. La grava ajudarà a retenir partícules més grans i a millorar el procés de filtració.
 4. Capa de sorra: Sobre la capa de grava, afegeix una capa de sorra fina. La sorra actuarà com un mitjà filtrant addicional i ajudarà a eliminar partícules més petites i sediments presents en l’Aigua.
 5. Capa de malla: Col·loca una tela de malla fina damunt de la capa de sorra. Aquesta malla ajudarà a retenir les partícules més petites i a millorar la claredat de l’Aigua.
 6. Tub de sortida: En el lateral del recipient, fes un forat i col·loca un tub de sortida que permeti drenar l’Aigua filtrada.

Una vegada que el filtre estigui construït, aboca les Aigües grises en la part superior del recipient i permet que passi a través de les diferents capes de filtració. L’Aigua filtrada es recollirà en el recipient i es pot utilitzar per a reg de jardins, neteja o altres aplicacions no potables.

És important tenir en compte que aquest filtre casolà és una solució bàsica i no garanteix l’eliminació completa de tots els contaminants de les Aigües grises. És possible que es requereixen passos addicionals, com la desinfecció mitjançant l’addició de clor o l’exposició al sol durant un període de temps, per a assegurar la seguretat de l’Aigua tractada.

A més, és recomanable realitzar un manteniment regular del filtre, com la neteja i reemplaçament de les capes filtrants, per a mantenir la seva eficàcia al llarg del temps.

En resum, un filtre d’Aigües grises casolà és una opció accessible i pràctica per a purificar les Aigües residuals en la llar. Encara que és important comprendre les seves limitacions i prendre precaucions addicionals, com la desinfecció, pot ser una solució efectiva per a reutilitzar les Aigües grises i reduir el consum d’Aigua potable.

La recuperació d’Aigües grises en un habitatge unifamiliar és un enfocament eficient i sostenible per a aprofitar l’Aigua residual generada en activitats domèstiques. Aquest procés implica recollir, tractar i reutilitzar l’Aigua grisa per a diversos fins, la qual cosa ajuda a reduir el consum d’Aigua potable i a minimitzar la càrrega sobre els sistemes de clavegueram.

La recuperació d’Aigües grises en un habitatge unifamiliar pot dur-se a terme mitjançant els següents passos:

 1. Recol·lecció: S’instal·len sistemes de recol·lecció d’Aigües grises en l’habitatge per a captar l’Aigua provinent de dutxes, rentadores, lavabos i aigüeres. Aquests sistemes poden ser tan simples com un tanc de recol·lecció connectat als desguassos o més sofisticats, com a sistemes de plomeria separada que dirigeixen específicament l’Aigua grisa cap al seu emmagatzematge.
 2. Filtració i Tractament: Una vegada recol·lectada, l’Aigua grisa se sotmet a un procés de Filtració i Tractament per a eliminar impureses i contaminants. Això pot incloure l’eliminació de partícules sòlides mitjançant filtres de grava i sorra, així com la desinfecció mitjançant mètodes com la cloració o l’ús de sistemes de llum ultraviolada. El Tractament s’adapta a les necessitats i recursos de cada habitatge, assegurant una qualitat adequada per a la seva reutilització.
 3. Emmagatzematge i distribució: L’Aigua grisa tractada s’emmagatzema en tancs específics i es distribueix per a la seva reutilització en diverses aplicacions no potables. Pot destinar-se al reg de jardins i àrees verdes, a la neteja de pisos i superfícies, o fins i tot a la descàrrega de vàters. S’utilitzen sistemes de plomeria adequats per a dirigir i controlar el flux de les Aigües grises tractades cap a les diferents àrees d’ús.

La recuperació d’Aigües grises en un habitatge unifamiliar presenta nombrosos beneficis. Alguns d’ells inclouen:

 • Estalvi d’Aigua potable: En reutilitzar l’Aigua grisa, es redueix la dependència del subministrament d’Aigua potable per a usos no potables, com el reg o la neteja. Això contribueix a l’estalvi d’Aigua dolça i ajuda a preservar aquest recurs valuós.
 • Reducció de la càrrega en els sistemes de clavegueram: En desviar les Aigües grises de la Xarxa de sanejament, es redueix la càrrega sobre les plantes de Tractament d’aigües residuals i es disminueixen els costos associats amb el transport i el Tractament de grans volums d’aigua.
 • Ús eficient de recursos: En reutilitzar les Aigües grises, s’aprofiten els nutrients i els components orgànics presents en ella, la qual cosa pot contribuir a millorar la fertilitat del sòl en el cas del reg de jardins. Això promou una gestió més eficient dels recursos i redueix la necessitat de fertilitzants químics.

És important destacar que la implementació de la recuperació d’Aigües grises en un habitatge unifamiliar requereix un disseny adequat i un manteniment regular. A més, s’han de seguir les regulacions i normatives locals per a garantir la seguretat i la qualitat de l’Aigua tractada.

En resum, la recuperació d’Aigües grises en un habitatge unifamiliar és una pràctica sostenible que permet reutilitzar l’Aigua residual per a usos no potables. Amb els sistemes adequats de Recol·lecció, Filtració i Tractament, es pot aconseguir un ús eficient dels recursos hídrics i contribuir a la conservació de l’Aigua potable i a cura del medi ambient.

El Tractament d’aigües residuals Domèstiques és un procés fonamental per a garantir la salut pública, protegir el medi ambient i promoure l’ús sostenible de l’Aigua. Consisteix en una sèrie de passos i tecnologies que permeten eliminar contaminants i millorar la qualitat de l’Aigua abans de la seva descàrrega al medi ambient.

A continuació, es descriuen els principals passos involucrats en el Tractament d’aigües residuals Domèstiques:

 1. Pretractament: En aquesta etapa, es realitzen activitats per a eliminar els sòlids grans i materials no biodegradables presents en les Aigües residuals. Això inclou la utilització de reixetes i paranys de greixos per a retenir objectes i substàncies que podrien obstruir els sistemes de Tractament.
 2. Tractament primari: En aquesta fase, l’Aigua residual se sotmet a un procés de sedimentació i/o flotació per a separar els sòlids sedimentables i flotants. S’utilitza un sedimentador o un clarificador per a permetre que les partícules més pesants es dipositin en el fons i els materials flotants siguin eliminats en la superfície. Això ajuda a reduir la càrrega de sòlids suspesos i grasses presents en l’Aigua.
 3. Tractament biològic: Després del Tractament primari, l’Aigua residual es dirigeix a un procés de Tractament biològic. Aquí, els microorganismes aeròbics o anaeròbics descomponen i metabolitzen la matèria orgànica present en l’Aigua. Els sistemes més comuns són els reactors biològics seqüencials (RBS) i els llots activats, que utilitzen bacteris i altres microorganismes per a eliminar els contaminants orgànics.
 4. Tractament avançat: En alguns casos, depenent dels requisits locals i de la qualitat de l’Aigua desitjada, es pot aplicar un tractament addicional per a eliminar contaminants específics. Aquests poden incloure processos de filtració, desinfecció mitjançant cloració o desinfecció ultraviolada, i eliminació de nutrients com a nitrogen i fòsfor.
 5. Desinfecció: Com a etapa final del Tractament, l’Aigua residual tractada es desinfecta per a eliminar microorganismes patògens i garantir la seva seguretat abans del seu alliberament al medi ambient. Això es pot aconseguir mitjançant l’ús de productes químics desinfectants, com el clor, o mitjançant tecnologies com la radiació ultraviolada.

És important destacar que el Tractament d’aigües residuals domèstiques pot variar en funció de factors com la capacitat de la Planta de tractament, les regulacions locals i les característiques de les Aigües residuals. A més, és essencial un monitoratge regular i un manteniment adequat dels sistemes de tractament per a garantir la seva eficiència i complir amb els estàndards de qualitat de l’Aigua.

El Tractament d’aigües residuals domèstiques és essencial per a protegir la salut pública i el medi ambient. Contribueix a la conservació dels recursos hídrics i redueix l’impacte negatiu de la descàrrega d’Aigües residuals sense tractar. En implementar sistemes de Tractament adequats, podem garantir la disponibilitat d’Aigua neta i preservar la salut de les comunitats i els ecosistemes.

Un Biofiltre d’Aigües grises és una tecnologia eficient i sostenible utilitzada en el Tractament d’aigües residuals domèstiques. Aquest sistema es basa en l’ús de microorganismes i processos biològics per a descompondre i eliminar els contaminants presents en l’Aigua grisa, permetent la seva reutilització de manera segura i respectuosa amb el medi ambient.

El funcionament d’un biofiltre d’Aigües grises es basa en els següents principis:

 • Mitjans filtrants: El biofiltre utilitza mitjans filtrants com grava, sorra, carbó activat o biomaterials específics per a crear un entorn propici per al creixement de microorganismes beneficiosos. Aquests mitjans proporcionen una superfície d’adhesió i retenció per als microorganismes, permetent que realitzin la seva labor de descomposició de contaminants.
 • Processos biològics: Els microorganismes presents en el biofiltre, com a bacteris i fongs, s’alimenten de la matèria orgànica i els contaminants presents en l’Aigua grisa. A mesura que l’aigua passa a través del biofiltre, els microorganismes descomponen els compostos orgànics, reduint la càrrega de contaminants i millorant la qualitat de l’Aigua.
 • Oxigenació: Per a assegurar l’òptim funcionament dels microorganismes, el biofiltre necessita un subministrament adequat d’oxigen. Això s’aconsegueix mitjançant el disseny del sistema que permet una adequada ventilació de l’aigua, ja sigui mitjançant la circulació d’aire o la incorporació de mecanismes d’oxigenació.
 • Manteniment i control: Per a assegurar l’eficàcia del biofiltre, es requereix un manteniment regular. Això pot incloure la neteja dels mitjans filtrants per a eliminar els sòlids acumulats i el control de la població de microorganismes per a mantenir un equilibri adequat.

Els biofiltres d’Aigües grises ofereixen diversos avantatges en comparació amb altres tecnologies de Tractament. Alguns dels beneficis són:

 • Eficiència en l’eliminació de contaminants: Els microorganismes presents en el biofiltre són altament efectius en la descomposició de compostos orgànics, grasses, olis i altres contaminants presents en l’Aigua grisa.
 • Sota consum d’energia: Els biofiltres no requereixen l’ús d’energia addicional, ja que els processos biològics es duen a terme de manera natural.
 • Sota cost d’operació i manteniment: Els materials utilitzats en els biofiltres són generalment accessibles i econòmics, i el manteniment és relativament senzill en comparació amb altres sistemes de Tractament.
 • Reutilització segura de l’Aigua: Després de passar pel biofiltre, l’Aigua grisa tractada pot ser utilitzada per a reg de jardins, rentat d’actuacions i altres aplicacions no potables, la qual cosa contribueix a l’estalvi d’Aigua potable.

És important destacar que la implementació d’un biofiltre d’Aigües grises requereix un disseny adequat i una operació acurada per a assegurar el seu correcte funcionament i la qualitat de l’Aigua tractada. També és fonamental complir amb les regulacions i normatives locals per a garantir la seguretat i la protecció del medi ambient.

En resum, un biofiltre d’Aigües grises és una tecnologia natural i efectiva per al Tractament d’aigües residuals domèstiques. En aprofitar els processos biològics, aquest sistema permet la reutilització segura d’Aigües grises, promovent la conservació de recursos hídrics i contribuint a un enfocament més sostenible en la gestió de l’Aigua.

Les Aigües grises domèstiques són les Aigües residuals generades en activitats diàries dins d’un habitatge. Aquestes aigües provenen de la cuina, el bany, la bugaderia i altres àrees d’ús domèstic, i contenen una varietat de contaminants i matèria orgànica.

Les Aigües grises difereixen de les Aigües negres, que són les provinents dels vàters i contenen alts nivells de matèria fecal i patògens. Les Aigües grises, d’altra banda, generalment tenen nivells més baixos de contaminants biològics i poden ser tractades i reutilitzades de manera segura per a uns certs fins.

Alguns exemples d’Aigües grises domèstiques inclouen:

 • Aigües de rentamans i dutxes: L’aigua utilitzada per a rentar-se les mans i prendre una dutxa és una font comuna d’Aigües grises. Encara que pot contenir petites quantitats de sabó i productes de cura personal, generalment no presenta un alt risc de contaminació.
 • Aigües de rentadores: L’aigua utilitzada per a rentar la roba en una rentadora també es considera Aigües grises. Pot contenir restes de detergent i partícules de brutícia, però amb el Tractament adequat, pot reutilitzar-se en aplicacions com el reg de jardins.
 • Aigües d’aigüeres: L’aigua que s’utilitza en l’aigüera de la cuina, on es renten els plats i utensilis, també es classifica com a Aigües grises. Pot contenir restes d’aliments i grasses, que requereixen un Tractament addicional abans de la seva reutilització.

La reutilització d’Aigües grises domèstiques ofereix diversos beneficis.

Alguns d’ells són:

 • Estalvi d’Aigua potable: En reutilitzar les Aigües grises, es redueix la dependència del subministrament d’Aigua potable per a usos no potables, com el reg o la neteja. Això contribueix a l’estalvi d’Aigua dolça i ajuda a preservar aquest recurs valuós.
 • Reducció de la càrrega en els sistemes de clavegueram: En desviar les Aigües grises dels sistemes de clavegueram, es redueix la càrrega sobre les plantes de Tractament d’aigües residuals i es disminueixen els costos associats amb el transport i el Tractament de grans volums d’Aigua.
 • Ús eficient de recursos: En reutilitzar les Aigües grises, s’aprofiten els nutrients i els components orgànics presents en elles, la qual cosa pot contribuir a millorar la fertilitat del sòl en el cas del reg de jardins. Això promou una gestió més eficient dels recursos i redueix la necessitat de fertilitzants químics.

És important tenir en compte que el Tractament adequat de les Aigües grises domèstiques és essencial abans de la seva reutilització. Això pot implicar la implementació de sistemes de filtració, desinfecció i emmagatzematge adequats per a garantir la qualitat de l’Aigua tractada.

En conclusió, les Aigües grises domèstiques representen una font potencialment reutilitzable d’Aigua, que pot ajudar a reduir el consum d’Aigua potable i minimitzar la càrrega sobre els sistemes de clavegueram. En implementar pràctiques adequades de Tractament i Reutilització, podem aprofitar de manera responsable aquest recurs i promoure una gestió sostenible de l’aigua en les nostres llars.

Glossari:

 • Tractament Aigües Grises Casolà
 • FiltrE Aigües grises Casero
 • Recuperació Aigües grises Habitatge unifamiliar
 • Tractament d’aigües residuals Domèstiques
 • Biofiltre Aigües grises
 • Aigües grises Domèstiques
 • Tractament d’Aigües grises a casa
 • Filtre per a Aigües grises
 • Reutilitzar Aigües grises Casa