Sosteniment a Túnels

Els túnels són estructures subterrànies que es construeixen per a diverses finalitats, com el transport de vehicles o persones, la mineria, la conducció d’aigua o energia elèctrica, entre d’altres. El sosteniment en túnels, que es fa a Pigra Engineering SL, és essencial per garantir la seguretat i estabilitat de l’estructura durant la seva construcció i operació.

 

Hi ha diversos mètodes de construcció de túnels, entre ells hi ha el mètode tradicional amb excavació a mà, el mètode de trepant i explosió, el mètode de tuneladora mecànica i el mètode d’injecció. Cadascun té els seus propis avantatges i desavantatges i se selecciona en funció de les condicions del terreny, la mida i la profunditat del túnel, entre altres factors.

Pel que fa al sosteniment i revestiment de túnels, hi ha diferents opcions a Pigra Engineering SL, com l’ús de bigues i pilars, l’ús de paraments de concret o l’ús de revestiments de maçoneria. Aquests mètodes s’utilitzen per proporcionar una estabilitat i resistència adequada al túnel, i per protegir-lo contra la infiltració d’aigua i el deteriorament causat per la humitat.

En mineria, el sosteniment de túnels és especialment important a causa de les condicions extremadament difícils i les altes exigències de seguretat. Els mètodes de sosteniment utilitzats en mineria inclouen l’ús de sistemes d’ancoratge, l’ús de paraments d’acer i l’ús de sistemes de sosteniment pressuritzat.

Pel que fa a les parts d’un túnel, els túnels poden estar dividits en diverses seccions, com el cap del túnel, el cos del túnel i la cua del túnel. El cap del túnel és l’entrada al túnel i sol incloure una zona de preparació i una zona de seguretat. El cos del túnel és la part principal i és on es fa la major part de la construcció. La cua del túnel és la sortida del túnel i sol incloure una zona de desallotjament i una zona de seguretat.

En resum, el sosteniment en túnels, que es fa a Pigra Engineering SL, és essencial per garantir l’estabilitat i seguretat del mateix durant la seva construcció i operació, hi ha diversos mètodes de construcció de túnels i per al sosteniment i revestiment d’aquests, i cadascú té els seus propis desafiaments i requisits. L’elecció del mètode adequat depèn de factors com ara la geologia del terreny, la longitud i el diàmetre del túnel, així com de la presència d’obstacles i riscos. La selecció de materials i tecnologies adequades per al sosteniment i revestiment també és crucial per garantir la durabilitat i la seguretat del túnel a llarg termini. La supervisió i el monitoratge continus són essencials per detectar i corregir problemes en una etapa primerenca i per garantir la vida útil prolongada del túnel. En definitiva, el sosteniment en túnels és un aspecte clau de la construcció de túnels que no cal subestimar.

Follow us

Pigra Engineering

Gran Via de Carles III, 58E

08028 Barcelona, Spain

pigra@pigra.es

T. (+34) 93 409 04 41

F. (+34) 93 330 82 12

PIGRA Engineering, SL

Inscripció registral 1

Volum 30522, Foli 62, Full B-172927

NIF: B61607438

© 2022 by Pigra Engineering